เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 261 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประกาศสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 8 ม.ค. 2562 ]168
202 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 7 ม.ค. 2562 ]209
203 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างลประโยชนืส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 3 ม.ค. 2562 ]76
204 มาตรการการสร้างจิตใต้สำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนืสาธารณะของเทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 3 ม.ค. 2562 ]67
205 ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา23ธ.ค.61 [ 23 ธ.ค. 2561 ]170
206 แผนผังเรื่องราวร้องทุกข์ [ 30 พ.ย. 2561 ]219
207 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครัั้ง 1 ปี 2561 วันที่ 25 ก.ย. 61 [ 29 พ.ย. 2561 ]166
208 ประกาศเทศบาลตำบลวาปีปทุม เรื่องหลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 5 ต.ค. 2561 ]227
209 ประกาศเทสบาลตำบลวาปีปทุม เรื่องมาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง รือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 3 ต.ค. 2561 ]219
210 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2561 [ 30 ก.ย. 2561 ]166
211 รายงานการตรวจคุณภาพน้ำ ก.ย.61 [ 26 ก.ย. 2561 ]163
212 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัั้ง 2 ปี 2561 วันที่ 28 ส.ค. 61 [ 25 ก.ย. 2561 ]171
213 รายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 19 ก.ย. 2561 ]167
214 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครัั้ง 1 ปี 2561 วันที่ 15 ส.ค. 61 [ 28 ส.ค. 2561 ]165
215 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัั้ง 1 ปี 2561 วันที่ 15 ส.ค. 61 [ 28 ส.ค. 2561 ]168
216 รายงานการตรวจคุณภาพน้ำ ส.ค.61 [ 27 ส.ค. 2561 ]205
217 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4ปี (2561-2564) [ 22 ส.ค. 2561 ]169
218 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครัั้ง 2 ปี 2561 วันที่ 30 พ.ค. 61 [ 15 ส.ค. 2561 ]162
219 รายงานการตรวจคุณภาพน้ำ ก.ค.61 [ 25 ก.ค. 2561 ]166
220 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครัั้ง 1 ปี 2561 วันที่ 18 พ.ค. 61 [ 30 พ.ค. 2561 ]164
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14